tankönyvrendelés

Corvin Mátyás Gimnázium

1165 Budapest, Mátyás király tér 4. Tel: 1/407-9900

OM azonosító: 035281

TÁJÉKOZTATÓ AZ INGYENES TANKÖNYVEK IGÉNYLÉSÉRŐL ÉS A JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁRÓL

  • A tankönyvtámogatás igények leadási határideje: 2019. március 19. KEDD!
  • Milyen dokumentummal lehet igazolni az ingyenességet?

17/2014 (III.12.) EMMI rendelet 26. § (1) A 25. § szerinti kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat,

e)17 a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolás.

tehát: az igénylőlap c) a három- vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él – pont igazolására csak családi pótlék folyósításáról szóló igazolás fogadható el.

A vonatkozó jogszabály értelmében családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként be lehet nyújtani: Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) igazolást, bérjegyzéket, pénzintézeti számlakivonatot, postai igazolószelvényt. A banki kivonatra és a postai igazoló szelvényre kérjük, írják rá az iskolánkkal jogviszonyban álló gyermek nevét és osztályát, valamint kérjük, hogy a szülő aláírásával hitelesítse ezeket. Kérjük továbbá, hogy a családi pótlékról szóló igazolások lehetőség szerint frissek (1 hónapnál nem régebbi) legyenek. Eltartott nagykorú (pl. felsőoktatási intézményben tanuló) esetén a jogosultságot a 2019/2020 tanév I. félév aktiválása után lehet/kell intézni. Az ügyintézésnél vegyék figyelembe a MÁK időigényes eljárását, hogy szeptember 30-ig beérkezzen az igazolás.

  • Milyen dátumot vizsgálnak a jogosultság megállapításához?

A megjelölt kedvezményre való jogosultságnál a vizsgált időpont az aktuális naptári év október 1-e.

  • Az ingyenességben történet változás bejelentése:

Ha valaki időközben (szeptemberig) ingyenessé válik, mert pl. kistesója született, vagy időközben elvesztette az ingyenességre való jogosultságát, mert a nagytesóját nem vették fel nappali tagozatra, azt kérjük, hogy szept. 2-6. között keresse meg a tankönyvfelelőst (Tóthné Szarka Tünde), hogy megtegyük a szükséges lépéseket.

Ha a nagyobb testvér nappali tagozatos egyetemi hallgató, akkor a nagykorú gyermek eltartottként való beszámításához a „aktív hallgatói jogviszony igazolását” be kell nyújtani a MÁK-hoz.

  • Az igazolások leadási határideje: 2019. szeptember 27.
  • Az igényeket (kattints!) és az igazolásokat Tóthné Szarka Tünde szedi, minden diák személyesen neki adja oda!